İş Dizaynı ve Yaklaşımı

 

İş dizaynı 1700’lü yıllardan itibaren üzerinde çalışılan ve gelişen teknolojiyle birlikte günümüze kadar farklı fikirlerin ifade edildiği ve bu görüşün en etkili modeli 1970 yılında Hackman ve Oldham tarafından geliştirilmiş olan iş dizaynı modeli uzun yıllar boyunca tek ve başarılı bir iş dizaynı modeli olarak dikkate alınmış eski bir kavramdır. Bilgi toplumunun süreçleri boyunca gelişime uğrayan sanayi devrimi ileri üretim teknolojileriyle birlikte fabrika düzeni oluşturmuş ve iş sürecinin her noktasında insanların çalışmasının önünü açmıştır.

İş dizaynının ilk dönemlerinde ortaya çıkan sorunlar ise yeni bir iş anlayışı yaklaşımının toplumsal olarak anlaşılmayışından kaynaklanmıştır. İlk iş dizaynı ile fabrikalaşmada ortaya çıkan iş becerisi, iş psikolojisi ve dil sorunu gibi göçmen toplumunda içinde bulunduğu fabrika işçiliği dönemi iş dizaynı modelinin insanlar üzerindeki etkisini göstermiştir. En etkili iş dizaynı yaklaşımı örgütsel faaliyetlerin çoğalmasıyla birlikte aradan kırk yıl kadar sonra imalat üretimi ve ileri teknolojili seri üretim dönemi olmuştur. İş özellikleri modelinin geliştirildiği dönemde imalat alanında faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin erkek çalışanları dikkate alınmış sınırlı iş özellikler kapsamında ve örgütün çevresi ile ilişkisi göz önüne alınmadan model geliştirilmiştir.
Küresel rekabet ile birlikte işgücündeki artışın çalışma yaklaşımını etkileyen ve değiştiren faktörler çok boyutlu ve her biri diğer faktörlerle etkileşim halinde olup bu faktörler çağımızda değişimler oluşturan yeni ekonomi ve teknolojik gelişmelerdir. Gelinen bu noktada örgütler iş dizaynı yaklaşımı üzerindeki çalışmalarında iş sorumluluğu ve iş bilincine uyum sağlamanın dinamik olmaları, yeni bilgi ve becerileri kazanmaları daha soyut ve bilişsel nitelikte emek ortaya koymaları bilişsel-sosyal taleplere cevap verip şirketlerinde fark oluşturmaları kendi kariyerlerini belirlemelerini, kendilerini ve çevrelerini değiştirmeleri gerekmektedir.

İş dizaynı yaklaşımı modeli süresince geleneksel modellerde motivasyon sabit kalırken çağdan modellere geçildikçe performans sonuçları yanında öğrenme ve gelişmeyi, fiziksel ve ruhsal sağlığın korunması ve geliştirilmesini, birbiriyle çelişir görünen eş zamanlı sonuçlara ulaşılmasını da dikkate almaya başlamıştır. İş özerkliği ve işin karmaşıklığı iş özellikleri çalışanların başarı deneyimlerinin artmasında etkili olan faktörlerdendir. İş dizaynı ve yaklaşımı işletmeler arası rekabet gücünü arttırırken çalışanlarında iş odaklı üretimin en başarılı unsurları olmasına sebep olmuş ve bu model gün geçtikçe daha zengin hale gelmiştir.

About the author: Abdurrahman Kasım TÖK

#Bisiklet #Teknoloji #Yazılım #Researcher #Insider #Mkutup #UTM

You must be logged in to post a comment.